ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU
v DIVIAKOCH NAD NITRICOU

Aktuálne:
jún 2014:
- 13.6.2014 ukončenie zberu papiera
- 13.6.2014 Slávnostná rozlúčka so školou žiakov 9. triedy
- 20.6.2014 12:45 zasadnutie pedagogickej rady 
- 20.6.2014 07:25 - 12:00 branný kurz  5 vyučovacích hodín
- 20.6.2014 15:30 prijatie úspešných žiakov a ich učiteľov starostom obce
- 23.6.2014 účelové cvičenie, cvičenia v prírode
- 27.6.2014 slávnostné ukončenie školského roka: 
                  sv. omša 07:00
                  nástup pred budovou školy 08:00
                  odovzdanie vysvedčení   08:30 - 09:30
Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny. Zamestnancom školy pokojnú dovolenku.

máj 2014: POZOR! ZMENA TERMÍNU! OTVORENIE  IHRISKA  UŽ O 14:30!!!

30. máj 2014 - triedne Rady rodičov, bližšie informácie v žiackych knižkách
apríl 2014:

4. 4. - 5. 4. 2014 Noc s Andersenom - nocovanie v škole s rozprávkami
9. 4. - 15. 4. 2014 Veľkonočná tombola
11. 4. 2014 Deň narcisov
14.-16., 23.-24. 4. 2014 plavecký výcvik žiakov 3. ročníka
16. 4. 2014 zájazd Oswienčin Poľsko
25. 4. 2014 Deň Zeme - vzdelávacie podujatie v spolupráci s Lesnými závodmi Prievidza
                 
Pripravujeme:  Deň matiek, slávnostné otvorenie ihriska - 9. máj 2014
marec 2014:
6. marec 2014 - školské kolo Hviezdoslavov Kubín
22. marec 2014 - Deň vody - vyučovanie v modrom - žiaci myšlienku o.i. podporia aj svojim oblečením
28. marec 2014 - riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - v prípade prihlásenia žiakov do ŠKD bude prevádzka zabezpečená v čase od 07:00 do 14:30 hod., materská škola a školská jedáleň je v tento deň v prevádzke
priebežne - dotazník Štátneho pedagogického ústavu Naša trieda - žiaci 3. - 9. ročníka sa zapoja do vyplnenia dotazníky zisťujúceho sociálnu klímu v triede
zber papiera:
Vážení rodičia a priatelia školy,
riaditeľstvo školy a učiteľský zbor sa neustále snažia o zlepšenie a skvalitnenie výučby všetkých predmetov. V tomto období sme sa zamerali najmä na telesnú a športovú výchovu. Doterajšie športové plochy, hlavne asfaltové ihrisko, už naďalej nespĺňali požiadavky pre kvalitnú prípravu žiakov. Z tohto dôvodu sa pani riaditeľka pustila do odvážneho projektu – výstavby športového areálu s umelým trávnikom. Na uhradenie nemalých nákladov spojených s výstavbou chceme využiť aj peniaze zo zberu papiera.
V dňoch 17. 3. až 21. 3. 2014 (pondelok až piatok) od 7:00 do 16:30 hod. a 7. 4. až 12. 4. 2014 vrátane soboty, kedy sa bude zbierať od 8:00 do 12:00 hod, môžete doniesť papier a tým pomôcť pri dofinancovaní ihriska. Zbiera sa akýkoľvek papier okrem kartónu. Papier môže byť zviazaný v kartónovej škatuli. Odváženie papiera nie je podmienkou, stačí ak ho označíte menom a triedou žiaka.

Zapojte sa do zberu papiera Vy, vaši známi a pomôžte zlepšiť podmienky výučby pre Vaše deti. Ďakujeme          koordinátorka Mgr. Tatiana Beňová

január - február 2014:
Oznam pre zákonných zástupcov žiakov: V týchto dňoch prechádza naša škola na modernú verziu internetovej žiackej knižky. Nové prístupové mená a heslá budú distribuované cestou žiackych knižiek.

Pomôžte nám získať nové ihrisko – ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
Spoločnosť Lidl Slovenská republika vyhlásila súťaž s názvom EKOHRA.  
Predmetom súťaže je zber akýchkoľvek prázdnych,  nepoškodených, nezlisovaných PET fliaš (plastových fliaš). Súťaž trvá do 28.februára 2014. Škola, ktorá nazbiera najviac PET fliaš a umiestni sa na jednom z prvých 7 miest, môže vyhrať vybudovanie multifunkčného ihriska, alebo financie na rekonštrukciu existujúcich športových plôch.
Dlhodobým cieľom našej školy je vybudovať žiakom nové vonkajšie ihriská. Chceme Vás preto poprosiť o pomoc. V období od 17.2.2014 do 17.3.2014 vyhlasujeme zber PET fliaš. Tieto fľaše môžete doniesť do školy a odovzdať ich Školskej bezpečnostnej službe na hlavnej chodbe budovy našej školy. Alebo môžete PET fľaše priamo odovzdať aj v predajniach Lidl prostredníctvom automatov na výkup vratných obalov a do školy doniesť lístok, ktorý po odovzdaní vydá automat. Na lístku môžu byť zapísané iba PET fľaše(nie aj sklenené fľaše)
Pomôžete tak nie len našej škole a vašim deťom, ale aj prírode. Ďakujeme.

- triedne schôdzky Rady rodičov sa uskutočnia konzultatívnou formou dňa 23.1.2014 v čase od 14:00 do 16:15 (konkrétne informácie v žiackych knižkách)
- výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie za 1. polrok školského roka  bude žiakom odovzdaný triednymi učiteľkami dňa 31. januára.
- Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121 oznamuje rodičom, že ZÁPIS dieťaťa do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2014/2015  sa uskutoční dňa 06. februára 2014 v čase od 13,30 h do 16,00 h v budove 1. st . ZŠ (na poschodí) v 4. A a 2. A triede.
- Rada rodičov srdečne pozýva na Valentínsky ples 14. februára 2014 o 19:00 v KD Diviaky nad Nitricou, vstupné 17€/1 osoba, hudba Experti, ďalej v cene je víno, hlavné jedlo, káva, kapustnica, tombola, program. Lístky si môžete zakúpiť na ekonomickom oddelení školy na tel. čísle 046 54 64 097,  mobil: 0911886462 
DSC01410V novom roku šťastia veľa všetkým želá kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ
Začiatok vyučovania: streda: 8.1.2014

december:
13.12.2013
15:30 hod Kultúrny dom Diviaky nad Nitricou - srdečne pozývame na Rozprávkovú školu: Aj z Marfuše môže byť Nasťa, vstupné 0,50€ zlosovateľné v tombole, predajné vianočné trhy. Bohatý kultúrny program detí MŠ a žiakov ZŠ  už tradične uzatvoril cyklus spoločenských podujatí v závere roka. Možnosť zakúpenia vianočných darčekov vyrobených rukami žiakov podporila myšlienku spolupatričnosti a urobila ďalší krok na ceste k realizácii nového ihriska školy. Do Rady rodičov poputuje suma 150,52€. ĎAKUJEME
20.12.2013 Všetko za minútu
november:
13. 11. - 15. 11. 2013 informatická online súťaž iBobor pre žiakov 3. - 9. ročníka
náhradný termín pre 5., 6. a 7. ročník je stanovený na 26. 11. 2013
18. 11. 2013 hodnotiaca pedagogická rada
30.11.2013 slávnostné ukončenie projektu Zdravie zo školského dvora
október:
Školský rok sa úspešne rozbehol. Dôkazom toho sú úspešní žiaci v rôznych súťažiach. Viac na stránke olympiády/súťaže.

Na základe záujmu žiakov, podpory rodičov a externých vedúcich krúžkov v tomto šk. roku budú pracovať nasledovné krúžky:

2013/2014

Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

Termín

1.

DFS Studnička FSSz

Mgr. Alena Hanusová

Streda -13:30 h – 15: 00 h

2.

Futbal  ml. žiaci FUTz

Andrej Ďurta

Utorok, štvrtok – 15:30 h – 17:30 h

3.

Florbalový FLBz 1. r. – 6. r.

Milan Masaryk

Štvrtok – 13:00 h – 15:00 h

4.

Turistický  TURz

Mgr. Tatiana Beňová

Sobota – čas. dotácia podľa potreby

5.

Šikovné ruky SIRz

Mgr. Ľubica Gábrišová

Utorok - 13.30 h – 15:30 h

6.

F lorbal 7. r. – 9. r. 

Matej Beňo

Piatok – 13:30 h – 14:30 h

7.

Výtvarný VYTz

Mgr. Katarína Šrámeková

Streda - 13:30 h – 15:30 h

8.

Matematika hrou

Mgr. Borodovčáková Mária

Streda - 13:30 h – 15:30 h

9.

e-Twinning

Mgr. Tkáčová Marta

Streda  -13:30 h – 15:30 h

10.

Krúžok tvorivosti

Mgr. Ľubica Gábrišová

Streda – 13: 30 h – 14: 30 h

11.

Redakčný

PaedDr. Jana Hatványiová

Streda – 13:30 h – 15: 30 h

12.

Stolný tenis

Michal Caňo

Pondelok – 13: 30 h – 14: 30 h


 

 

 

 

 

 

 

september:
Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014:
            2. september 2013 o 08:00 hod na nádvorí školy, 
            o 07:15 hod. svätá omša sa uskutoční  v miestnom kostole

zápis žiakov do  ŠKD a úhrada za školné                                            do 13.9.2013
odovzdanie vzdelávacích poukazov na záujmovú činnosť                     do 27.9.2013
vyučovanie v 1. týždeň:
- utorok 3.9.2013          3 hodiny triednické práce
                                
3 hodiny brigáda v areáli školy
- štvrtok                     5 hodín branný kurz
- piatok                       účelové cvičenie 5. – 9.
                                
didaktické hry     1. – 4.
pozor! zmena termínu! plenárne zasadnutie Rady rodičov 23.9.2013 o 15:30

  
eTwinning
  
Infovek.sk
  
Moderný učiteľ

Projekty:

   Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou

   Moderná základná škola v systéme vzdelávania

   Defilé obce Diviaky nad Nitricou

   Ruka bez roboty upadá do psoty

   Škola, ktorej to myslí