Ruka bez roboty upadá do psoty
 
  
                  

 
         Autorka projektu: Mgr. Gabriela Paulďurová

 Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.
Finančný grant: 1220,- Eur

Projekt sa realizuje v piatom a šiestom ročníku na vyučovacích hodinách pracovnej výchovy a informatiky. Aktivity , ktoré vyplývajú z tohto projektu, sú naplánované

od decembra 2009 do mája 2010.

Ústrednou témou projektu  je zmena klasického spôsobu vyučovania predmetu Pracovná výchova (predmet ŠkVP) na zážitkové a projektové vyučovanie. Využíva alternatívne prostredie – návšteva ateliéru akad. sochára, záhradného centra, materskej školy). Do projektu sú zapojení rodičia a bývalí žiaci (beseda so záhradnou architektkou, výrobcom vtáčích búdok, akademickým sochárom, vedúcou školskej jedálne). 

Projekt zameraný na zdôraznenie  významu porekadla uvedeného v názve – rozvoj životných zručností. Elektronické spracovanie projektu a jeho prezentácia na verejnosti.

Aktivita č. 1  Dáva sa na známosť 1

Informovanie žiakov cestou rozhlasového okienka o pripravovanom projekte, stretnutie zúčastnených žiakov s autorkou  projektu, kooperácia učiteľa so žiakmi pri konkrétnej čiastkovej tvorbe úloh vyplývajúcich z obsahu projektu (brainstorming)

Aktivita č. 2 Ideme na návštevu

Návšteva ateliéru akademického sochára,  záhradného centra.

Aktivita č. 3 Viete, že...?

Beseda so záhradnou architektkou, výrobcom vtáčích búdok a vedúcou školskej jedálne.

Aktivita č. 4 Spomienky

Návšteva detí z materskej škôlky – spoznanie predškolákov, beseda o živote v škôlke, o zápise do 1. triedy. Rozprávanie žiakov o živote v škole.

Aktivita č. 5 Skús to 1

Realizácia výrobkov na technickej časti  Pracovnej výchovy, spoznávanie nových nástrojov, vlastností dreva.

Aktivita č. 6 Skús to 2

Spoznávanie nových funkcií textového editora a editora na spracovanie obrázkov (číselné  pexeso), tvorba fotodokumetácie z projektu, zostavenie prezentácie

Aktivita č. 7 Skús to 3

Spracovanie ovocia sušením, výroba ovocných a zeleninových šalátov.

Aktivita č. 8 Dáva sa na známosť  2

Medializácia projektu v regionálnych novinách, cez obvodný školský úrad a na celoobecnej výstave  v období Veľkej noci.

Aktivita č. 9 Skús to 4

Spracovanie ovocia sušením, výroba ovocných a zeleninových šalátov, čajov z liečivých bylín zameraná na spojenie teoretických vedomostí s praktickým významom

Aktivita č. 10 Biozáhradka náš cieľ

Založenie biozáhradky v úplne nových priestoroch v spolupráci so záhradných architektom

Aktivita č. 11 Slimák slimák vystrč rožky

Netradičná forma pestovania liečivých rastlín v domácich podmienkach

Aktivita č. 12 Najkrajšia odmena 1

Slávnostné odovzdanie hračiek pre budúcich prvákov v priestoroch materskej škôlky, najkrajšia odmena pre žiakov je úsmev na tvári budúcich spolužiakov.

Aktivita č. 13 Najkrajšia odmena 2

Osadenie vtáčích búdok v areáli školy, najkrajšia odmena vtáčí spev, návraty rôznych druhov vtákov do areálu školy

Aktivita č. 14 Najkrajšia odmena 3

Slávnostné ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov, čajov z liečivých bylín v rámci Dňa otvorených dverí, prehliadka biozhradky a zaujímavého poestavania liečivých rastlín, najkrajšia odmena je úsmev a slová chvály z úst rodičov.

Aktivita č. 15 Návraty

Prezentácia výsledkov projektu žiakmi  na plenárnom zasadnutí Rady rodičov.