Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy
      
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderná základná škola v systéme vzdelávania  

23. september 2009 –  30.september 2011

Celková suma: 89 002,84 €

Ciele projektu:
1. Vypracovanie analýzy potrieb školy pre potreby realizácie obsahových a inovatívnych zmien v našej škole a prehodnotenie stratégie školy.  
2. Tvorba a inovovanie školského vzdelávacieho programu v nadväznosti na analýzu a stratégiu školy a obstaranie didaktických pomôcok.  
3. Pilotné overenie  školského vzdelávacieho programu a používania pomôcok a jeho vyhodnotenie.  
4. Implementácia školského vzdelávacieho programu do vzdelávacích  procesov.  

Ďakujeme rodičom, učiteľom i žiakom za aktívnu účasť pri vyplnení on-line dotazníka potrebného pre realizáciu prvého cieľa projektu. Cieľom analýzy bolo zistiť skutočné potreby školy v nadväznosti na reformu školského systému a vzhľadom na predpokladané zmeny v tradičnom vzdelávaní. So závermi analýzy sa môžete oboznámiť kliknutím na príslušný odkaz.

analýza_rodičia analýza_žiaci