Škola, ktorej to myslí  
                        

Tretí ročník celoslovenského projektu bol úspešným pre našu školu. Stali sme sa jedinou školou v Trenčianskom kraji, ktorá tento projekt realizuje.

Projekt „Škola, ktorej to myslí“ ponúka akreditovaný vzdelávací program. V rámci 40 hodín programu sa učitelia naučia používať konkrétne interaktívne vyučovacie postupy, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Program sa zameriava na zmenu vyučovacích metód, nie na zmenu obsahu vyučovania. Školení sa zúčastňujú celé učiteľské kolektívy, čím sa umocňuje priaznivý účinok na žiakov a študentov. Pre úspech programu sú dôležité silná motivácia a angažovanosť aj samotného vedenia školy, nielen učiteľov. Program navyše sleduje ciele, ktoré sú v súlade s novou školskou reformou a podľa výpovedí vyškolených učiteľov tak poskytuje dobrú prípravu na splnenie jej požiadaviek.

V súčasnosti prevládajúci spôsob výučby na školách nevedie deti k tvorivosti a samostatnému úsudku, čo potvrdzujú aj výsledky medzinárodného testovania OECD (PISA). V porovnaní s 57 vyspelými krajinami, ktoré sa výskumu zúčastnili je ich schopnosť pracovať so získanými informáciami podpriemerná. Najväčšou slabinou bola čitateľská a matematická gramotnosť, v ktorej Slovensko kleslo na 26. miesto. V porovnaní s rokom 2003 sa schopnosti slovenských žiakov dokonca zhoršili.
Program ŠKTM sa zameriava práve na odstránenie týchto nedostatkov.

Viac sa dozviete na blogu našej školy.