Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

19.3.2012 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy. Obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121 v zastúpení Ing. Júliusom Duranziom, starostom obce, na základe zápisnice z  ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 
potvrdzuje 
zriadenie Rady školy pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou č. 121 na obdobie 
od 19.03.2012 do 18.03.2016.

Zloženie:

Rada rodičov

Rada Rodičov je volený orgán reprezentujúci všetkých rodičov žiakov základnej školy. 
Tvoria ju volení zástupcovia rodičov za každú triedu školy. S
prostredkúva názory a podnety rodičov vedeniu ZŠ, dohliada na ich uplatňovanie a odporúča opatrenia. Rada rozhoduje o nakladaní s finančnými prostriedkami Združenia rodičov.

V školskom roku 2013/2014 došlo  k zmene predsedu Rady rodičov. 
Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Paulďurová ďakuje JUDr. Eva Kiššovej za ústretovosť a ochotu pri práci v Rade rodičov a praje i naďalej veľa osobných i pracovných úspechov.
 

plenárne zasadnutie 23.09.2013     zápisnica


Zloženie: 

 predseda: Ing. Anna Čechová
podpredseda: Radovan Iliaš
zapisovateľ: 

členovia:
za rodičov:                  Ing. Martina Brokešová
                                  Ing. Miriam Dadíková
                                  Gabriela Hurtišová
                                  Ing. Tatiana Mazániková
za pg. zamestnancov:  Soňa Masaryková
                                  Mgr. Alena Hanusová
za nepg. zamestnacov: Janka Hagarová
za obec:                      Roman Klucha
                                  PaedDr. Štefan Gaman
                                  Radovan Iliaš
Zasadnutia sa konajú 4-krát ročne a riadia sa Štatútom rady školy.

predseda: Eva Púčiková 
podpredseda : Ing. Tatiana Mazániková
hospodárka :  Marcela Iliašová
predseda revíznej komisie : Oľga Siekelová
tajomníčka : Gabriela Macková

členovia:
1. Darina Laššáková
2. Eva Púčiková
3. Miroslava Púčiková
4. Marcela Iliašová
5. Jana Dodoková
6. Ing. Stanislava Vavrová
7.a Oľga Siekelová
7.b Miroslava Kováčová
8. a Gabriela Macková
8. b Ing. Tatiana Mazániková
9. Marianna Brázdová