Zariadenie školského stravovania

pri Základnej škole s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou pripravuje stravu pre žiakov základnej školy, deti v materskej škole, pre zamestnancov školy a pre cudzích stravníkov. 

Pre stravníkov v ZŠ pripravujeme desiatu – chlieb alebo pečivo s rôznymi nátierkami, sladké pečivo, jogurty, mliečne krémy, syry, zeleninu a ovocie, mlieko, ochutené mliečne nápoje, čaje, vody a džúsy. Obed pozostáva z polievky a hlavného jedla s nápojom.

Pre deti v materskej škole pripravujeme desiatu - chlieb alebo pečivo s rôznymi nátierkami, sladké pečivo, mlieko, ochutené mliečne nápoje. Obed pozostáva z polievky a hlavného jedla s nápojom. Na olovrant  podávame deťom chlieb alebo pečivo s nátierkami, sladké pečivo, jogurty a mliečne krémy, ovocie a zeleninu. Pitný režim je zabezpečený počas celého pobytu v MŠ.

Zariadenie školského stravovania sa každoročne zapája do

 „Školského mliečneho programu“ a do programu „Školské ovocie“.

 

 aktuálny jedálny lístok

Poukážky na stravu si môžete prevziať u vedúcej školskej jedálne v dňoch 26. – 30. 8. 2013 v čase od 7,00 do 14,30 hod.

Výška stravného je nasledovná:

Deti MŠ                                    1,19 EUR

Žiaci 1. stupeň    desiata    0,35 EUR

                                 obed        1,01 EUR    

Žiaci 2. stupeň    desiata    0,40 EUR

                                 obed        1,09 EUR

Cudzí stravníci                     2,29 EUR     

Poplatok za stravu je možné zaplatiť na pošte na základe vystavenej poštovej poukážky alebo bezhotovostne na účet ZŠS.

Pre deti MŠ a cudzích stravníkov je strava zabezpečená od 2. 9. 2013, pre žiakov ZŠ od 3. 9. 2013.

                        Marcela Iliašová,   vedúca ZŠS

Spôsob prihlasovania a odhlasovania zo stravy:

Na stravovanie v školskej jedálni sa žiaci aj dospelí stravníci môžu prihlásiť počas celého školského roka. Vyplnením prihlášky na stravovanie a zaplatením šeku na stravu je stravník na stravu prihlásený.

Poplatok za stravu je stravník povinný uhradiť najneskôr do 5. dňa v danom mesiaci. Preplatok za neodstravované dni bude odpočítaný v nasledujúcom mesiaci.

V prípade, že nemôže odobrať obed, je potrebné, aby sa odhlásil deň vopred, resp. v ten deň, a to do 7.00 hodiny ráno. Ak sa stravník zo stravy neodhlási, a obed neodoberie, preplatok mu nebude vrátený. Zo stravy je možné odhlásiť sa priamo v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 0905 566 089, 5464097